Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 4:14 pm on March 7, 2014 Permalink | Reply  

  Informacje, które należy 

  Tytusa kalabińskiego ul. Krupówki 111; Jana Kasprowicza na ‚taran­zie (biograficzne); Kornela Makuszyńskiego ul. Tetmajera 15 M ‚ory na żądanie w godz. 15-17); Zubrzyca Górna — skansen ra wski.

  NOCLEGI: HOTELE — Nowy Targ, Zakopane, DOMY TURY-TY PTTK — Zakopane. DOMY WYCIECZKOWE PTTK, POSTIW IOSTiW — Bukowina Tatrzańska, Czorsztyn (2), Nowy Targ, Po-min (2), Babka, Szczawnica, Zakopane (4). Pensjonaty „Orbis” – Bukowina Tatrz. Zakopane prywatne — Bukowina Tatrz. (Z) Orawka. http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,to-nie-bedzie-muzeum-antysemityzmu,115596.html

  SCHRONISKA PTTK — na Lubania Wielkim, na Turbaczu. Orlica” w Szczawnicy, oraz w Tatrach: Dolina Chochołowska, olina Pięciu Stawów, Dolina Roztoki, Bala Gąsienicowa, Hala ondratowa, Hala Ornak, Kalatówki, Morskie Oko.

  5

  STACJE TURYSTYCZNE — PTTK — Bukowina Tatrz,, Chylus!, ablonka, Krościenko (g), Przywarówka, Lopuszna (Zarębek NIŻ-i), Nowy Targ (2), Ochotnica Dolna  Kudowskim Potoku),chotnica Górna (Ftarcówka), Rdzawka, Szczawnica (28), Waka­t:1nd, Zubrzyca Górna.

  CAMPINGI — Czorsztyn, Kiry, Zakopane.

  KWATERY PRYWATNE — ORT PTTK Czorsztyn, Krościeliko, abka, POSIkW „POdbaie” Nowy Targ, MOST1W ,,Tatry” Tako­ane.

  EDNA ,AMIAST ZTERECH

  lozpatrując wszystkie dy­pliny wodnej turystyki alifikowanej, można się iczyć 4 wodniackich od­ik: 2 kajakowe (KOT — TK i OTPZK — Polskiego iązku Kajakowego), 1 źe­rska PTTK i 1 motorowod­Polskiego Związku Motoro­dnego — w przygotowaniu. regulaminy tych odznak wszą się jednakże do wy->liniowania czystych posta­turystyki, które w praktyce ,zej nie występują.

  Dla wkładu podaję, że w trak-wyprawy żaglówką z War­wy na Mazury tylko część sy odbywa się pod żaglem resztę, i to niemałą, z po­cą silnika lub wioseł. Za odcinki zalicza się punkty odznakę kajakową lub mo­’0WQdną, chociaż np. łódź 4lowa Omegą w niczym nie 4ypornina kajaka lub raso-!.j motorówki,

  Stawia to istniejące odznaki niejasnym świetle. Do tego chodzi jeszcze fakt pominię­t turystyki na Łodziach wios­ffych dulkowych, które nie przecież ani kajakami, ani nadyjkami, a na których lu­fie też uprawiają turystykę. nadto regulaminy istnieją-ch odznak w rozmaity spo­b traktują takie ważne w rystyce wodnej czynniki, k np.

  Stopień trudności tra­, pora roku, wiek turysty Woda jest dla wszystkich rystów jednakowym środo­skiem i liczyć się powinno moim zdaniem — przede ;zystkim obcowanie z nią az pokonywanie trasy. Spra­t sprzętu i techniki porusza-a się na wodzie winna być zpatrywana’jedynie w świet­różnego wysiłku turysty, tak k np. różnie punktuje się iosłowanie z prądem i pod ąd.

  Dlatego proponuję ustano­enie jednej dla wszystkich scyplin Odznaki Turystyki odnej, której regulamin u­r.ględnialby m.in. następują-elementy:. Li rodzaj napędu: wiosła, żagiel, nik, ) wykorzystanie naturalnego ądu wody: płynięcie z prądem, stojącej wodzie i pod prąd, . stopień trudności trasy: mo­jeziora, rzeki nizinne, rzeki :skie, ilość przenosek na trasie, l) okres nawigacyjny: iatwy ­ni, przejściowy — wiosenny i lenny, trudny — zimowy, wiek turysty: optymalny oraz ?miowany dla mlodzieiy i star‑ Pragnę również zapropono­ić, aby znajdujący się na ssie przodownicy aktualnie ,niejących wodnych odznak rystycznych mieli obowią­k wywieszania na swoich iziach specjalnych propor­yków, które wyróżniałyby i z rzeszy mniej doświad­)nych turystów.

  Nie trzeba wtedy ich szukać i dopy­wać się o nich, aby uzyskać świadczenie w książeczce rystycznej, a także radę lub moc, do której -udzielania przecież zobowiązani.

  Drugi odcinek spływu ma kim. Zaraz za Tarnowem — ważna przeszkoda. Obo przegradza na całej ,szerokośc wysoki jaz (kąpielisko), nie di przepłynięcia nawet przy wyro kim etanie wody. Trzeba prze nieść kajaki prawym brzegi-Mi Jeszcze raz przypomni się non pod Goislawicarni (za jazem) gór ski bieg Dunajca — silne zwę?.° nie koryta rzeki, uskok i Lania’: zwar kończy się bowiem wirem i cofką.

  Potem płyniemy giębok. bonią -przerywaną tylko od czesi do czasu przywieszonym Prądem (przy zwężeniach kryta). Tak do pływamy do ~owa, gdzie spo tykamy ostatnie już i niemarni, zresztą przyspieszenie rzeki na ta mach prawego brzegu. Odtąd a do ujścia Dunajca do Wisły spo kojny spływ po leniwej, nieorna nieruchomej rzece.

   

   
 • admin 8:22 pm on February 17, 2014 Permalink | Reply  

  Niszczeje dworek 

  W przypadku szlaku zielonego, nie przez ZG PTTK i PPWK. Jednak wy­chodzi o pomnożenie ilości szlaków danie map wszystkich znakowanych ale o jego należyte utrzymanie. szlaków w Polsce do wszystkich od-  Nie podzielam zdania autora kores- znak turystyki kwalifikowanej w jed­pondencji o nierealności wyznaczenia szlaku przez Skałki Dursztyńskie. nym tomie nie jest sprawą łatwą. Z Wycieczka taka jest opisana w prze- wielu względów.

  wodniku, J. Nyki „Pieniny”. Popieram natomiast propozycje wy-  chodziłem przez teren Skałek Dorsz- dania popularnego spisu ciekawszych tyńskich dwukrotnie, i to w dni zabytków, muzeów, pomników przy-wilgotne nie napotykając na trudnoś- rody (wraz z krótkimi opisami), plus ci nie do pokonania. Ilość dni wilgot- nych na Spiszu Jest zresztą znacznie barwna mapa Polski z zaznaczeniem Po śmierci Jerzego Szaniawskiego mniejsza niż w innych obszarach gór- tych obiektów.

  Ewentualnie można to pozostała noclegi warszawa centrum nad skich. Przykładów znakowanych szla- wzbogacić kilkoma mapami szczegó­brzegiem Jeziora Zegrzyeskiego. Zie- ków trudnych, czasem niemożliwych ‚owymi. mia orna 1 sad, leżące na wysokim do przebycia w czasie opadów. można  Romuald Kos-niski.

  Brzegu jeziora zostaly oddane w ad- podać wiele (np. szlak Dzielec — La- WARSZAWA ministrację Instytutowi Ziemniaka (lcowa), ale ostatecznie w pojecie tu-  (placówka naukowa), który zając się rystyki wchodzi też element walki z już uprawą ziemi leżącej dotąd odko- trudnościami.

  10JAKI JEST FOLKLOR

  Jakub Siemek Natomiast pas nadbrzeżny, leżący NOWA HUTA KRAJÓW BAŁKAŃSKICH  pod wysoką skarpą bezpośrednio nad jeziorem wraz z zabytkowym dwor-Ośrodek Dokumentacji i Informacji klem przedstawiają obraz opuszcze-

  A MOŻE DOMKI PIĘTROWE-i Etnograficznej Polskiego Towarzyst­nia. Nikt tam nie mieszka. Dwór z wa Ludoznawczego w Łodzi informu- gankiem od strony jeziora jeszcze nieźle wygląda, lecz od strony skarpy  je, że w dniach 7 do 8 lipca 1971 r. dach jut zaczyna niszczeć.

  Podobno. , z okazji festiwalu folklorystycznego od czasu do czasu ktoś z rodziny krajów bałkańskich w Ohridzie (Ma- zmarłego pisarza pokazuje się tani ir cedonia), odbędzie sle iniędzynarodo- Obok w sąsiedztwie znajduje się we sympozjum naukowe poświęcone Dom Wycieczkowy PTTK (teren ten bałkańskiemu folklorowi — organizo- należal niegdyś również do Szaniaw-skleił).cieszący się dutym powodze-  wskaonpeiep.rzez Instytut Folklorystyczny 1niem. W sezonie, statki wypełnionea41. wycieczkowiczami przybijają do przy-Zatoteniem organizatorów jest po- siani w Zegrzynku.

  Kazanie folkloru krajów bałkańskich Dworek. w którym urodzi? się pi Ai J oraz krajów z nimi sąsiadujących, a sarz, spędził tam dlugie tycie i tam  więc: Austrii. Albanii, Bułgarii, Cy-tworzył doskonale nadaje się na u i pru, Grecji, Jugosławii, Rumunii, tworzenie w jednej części museum Jerzego Szaniawskiego, w drugiej lesmzj,I Turcji, Węgier. części mogłoby powstać muzeum rze- tifk.1″Sympozjum jest organizowane co ki Narwi (odpowiednik zaprojektowa- dwa lata w tym samym czasie I nego muzeum rzeki Wisty w zamku, miejscu.

  Udział w nim wezmą nau- sandomierskim).Jezioro Sarcze to Trzciance, nad któ- kowey zarówno z krajów bałkańskich,W rejonie, gdzie w ciągu sezonu rynt znajduje się Ośrodek Wypoczyn- jak i innych krajów — Interesują- przewija się kilkadziesiąt tysięcy ku POSTiW (fot. Cz. Skonka) wczasowiczów. Turystów wodniaków, cy się zagadnieniami folkloru bałkań- sportowców, wędkarzy itp. taki mu skiego. Organizatorzy przewidują o- rolę kulturalno-dydaktyczna.

   
 • admin 9:56 am on January 25, 2014 Permalink | Reply  

  O powszechności ruchu turys 

  Oczywiście niedzielni turyś­ci nie zapuszczają się wysoko Tak rozumują i sami Bułgarzy. ucząca się, ale robotników jest to już sprawa alpinistów.

  LeczBo chociaż istne ich „tabuny” 270 tys., i co najciekawsze, w tejłagodne „Aleko” zdobywają nieraz i siedemdziesięcioletnie babgnają nad morze, aby wygrzać ogromnej rzeszy sympatyków tu- cie. I tu też bez trudności możnasię na ciepłym piasku, bardzo po- rystyki aż 420 tys. stanowią kosię posilić czy czegoś napić. lubili oni właśnie górskie łazęgi,biety i dziewczęta. Co 9 obywa-      I tak jest każdego świątecznegowypoczynek w odległych schro- tel jest członkiem Bułgarskiego dnia. Kto zaś ma chęć przenoconiskach czy ustawionym gdzieś Związku Turystycznego. wać na lonie natury, udaje się dona uboczu namiocie. O powszechności ruchu turys- Panczarewa lub na Wiłoszę, już A jak przedstawia się baza tu- tycznego w Bułgarii świadczą in- wczesnym popołudniem w sobotę.

  PENTAX ImageI tak jest każdego tygodnia, o ilerystyczno-wypoczynkowa, przez- ne fakty. Otóż w roku 1969 z wiem, nie tylko w Sofii lecz i wnaczona głównie dla Bułgarów, różnych zorganizowanych form Plowdiw, Starej Zagorze czy in-chociaż zagranicznego gościa zaw- (wczasy normalne, wędrowne. nych miastach Bułgarii. sze tu chętnie przyjmą i serdecz- wypoczynek niedzielny,wyZatrzymałem się dłużej nadnie przywitają? Otóż na terenie prawy na ryby czy lowy itp.) sko- wypoczynkiem świątecznym, bokraju znajduje się obecnie blisko          rzy-stalo, no zgadnijcie — około jego organizacja w Bułgarii jest1 tys. różnego typu ośrodków wy- 5600 tys. osób. Pięć milionów wzorowa. Wiem, że istnieje ofi­poczynkowych, posiadających po- sześćset tysięcy — w kraju, który cjalna umowa między naszymi nad 66 tys. łóżek.

  W roku 1965 liczy około 8,5 miliona mieszkań- i bułgarskimi wladzami turystyczośrodków takich bylo 640, zaś ców. Powtarzam, że chodzi tylko nymi „na najwyższym szczeblu”.

  Może by tak więc w ramach tegoliczba łóżek wynosiła ok. 47 o formy zorganizowane, a więc te, porozumienia zorganizować wy­tys. Postęp więc niemały- Trze- które można zilustrować liczba- mianę doświadczeń w dziedzinieba dodać, że ośrodki należące do mi.

  wypoczynku świątecznegozwiązków zawodowych, organi-A jak wygląda np. świąteczny zacji czy poszczególnych zakła- wypoczynek w Sofii? Oto nie-JULIAN PELCdów pracy, zwłaszcza te budowa- dzielny poranek. W nadmorskim kąpielisk sienne spacery wzdłuż pla sięgające do pól łydki sul cze z materiału frotte. nie „urywał” głowy, wkład kę przewiązana jak turban tego samego materiału. F kocz spleciony jest z grut bawełnianego. Z samochodu widać je dosko- koła szumią łąki i błyszczą wnale. Zielono falują po obij’ stro-słońcu wielkie błękitne oka stanach szosy.

  A trawa na nich wy- wów. zwanych tu „rybnikami”. soka i soczysta. Takie są łąki bu- A „rybników” coraz więcej – do­dziejowickie. Tłucze się więc po jeżdżamy do Trzebonia, skąd każ-głowie zegadlowiczowski wiersz: dy szanujący tradycję Czech, mu­Budziejowickie łąki – Znani jasi mieć na wigilijnym stole karwas z opowiadania  pita. Inne karpie się nie liczą.

  Prawdziwie świąteczne są tylkood zmierzchu jesteście siwe – trzebońskie.zielone zaś od świtania Budziejowickie taki -  Jeszcze kilkadziesiąt kilometrovr Inajkwięcistsze, gorące oto mamy za sobą połowę drogi zCzeskich Budziejowic do Brna. WlaśsloAce stoi nad wami roześmiane,nie minęliśmy granicę Moraw.

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel